Mentalbeskrivning av "Zookie"

Datum : 2014-06-29
Plats : Degerfors
Domare : Kent Andersson
1 2 3 4 5
1a.
Kontakt
Hälsning
Avvisar kontakt-morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt-skyggar och drar sig undan  Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan  Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad  Intensivt kontaktbeteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla
1b.
Kontakt
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll Följer med hela sträckan, neutral. Följer med villigt. Engagerar sig Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledare. hoppar, gnäller
1c.
Kontakt
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök Undviker, drar sig undan. Tar eventuellt kontakt med föraren. Accepterar. Är neutral Accepterar. Svarar med kontaktbeteende Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledare.
2a.
LEK 1
Leklust
Leker ej Leker ej, men visar intresse Leker, startar långsamt men blir aktiv Leker aktivt, startar snabbt Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
2b.
LEK 1
Gripande
Griper ej Griper ej, nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet
2c.
LEK 1
Dragkamp
Biter ej Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot Biter-drar emot, släpper, tar om Griper direkt med hela munnen, drar emot tills test-ledaren släpper Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills test-ledaren släpper
3a.1
JAKT
Förföljande
Startar ej Startar men avbryter Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända
3a.2
JAKT
Förföljande
Startar ej Startar men avbryter Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända
3b.1
JAKT
Gripande
Nonchalerar bytet/springer ej fram Griper ej, nosar på föremålet Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
3b.2
JAKT
Gripande
Nonchalerar bytet/springer ej fram Griper ej, nosar på föremålet Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
4.
AKTIVITET
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv Är uppmärksam och lugn-står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets-höjningar Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter
5a.
AVST.LEK
Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad Kontroll. Avbrott kan förekomma Intresserad, följer figurant utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök
5b.
AVST.LEK
Hot/agg.
Inga skall eller morrningar Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 del Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 och 2 del Visar hotbeteeenden, skall och morrningar under mom. 1 del Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. 1 och 2 del.
5c.
AVST.LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten. Ointresserad Går fram när fig. pratar eller bollar med föremålet Går fram när figurant ger sig tillkänna Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning Går fram direkt till figuranten utan hjälp
5d.
AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse Leker ej men visar intresse Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5e.
AVST.LEK
Samarbete
Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten . Intresse även mot passiv fig. Uppmanar passig figuranten till fortsatt lek
6a.
ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar, kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
6b.
ÖVERRASKN.
Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbetenden Visar flera hotbeteenden under längre tid Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c.
ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ned overallen/ går inte fram Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen/lockar på hunden Går fram till overallen när föraren står bredvid Går fram till overallen när föraren har gått halva avståndet Går fram till overallen utan hjälp
6d.
ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna Båge eller tempoväxling vid 1a pass. Minskat utslag vid 2a pass. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager
6e.
ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager
7a.
LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar, kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
7b.
LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet-lockar på hunden Gå fram till skramlet när föraren står bredvid Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet Går fram till skramlet utan hjälp
7c.
LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver Liten båge, eller liten tempo-växling, el ler tittar bort vid någon av passagerna Båge eller tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager
7d.
LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand Biter i/leker med slramlet vid två eller flera passager
8a.
SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre tid Visar flera hotbeeenden och någon attack Visar hotbeteenden och flera attacker
8b.
SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig Tittar till mot spökena då och då Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Korta avbrott Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet
8c.
SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen
8d.
SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figs förklädnad Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden Går fram till spöket när föraren står bredvid Går fram till spöket när föraren gått halva sträckan Går fram till spöket utan hjälp
8e.
SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan Besvarar kontakten från fig. Tar själv kontakt. Balanserad Intensivt kontakt-beteende mot fig. Kan hoppa och gnälla
9a.
LEK 2
Leklust
Leker ej Leker ej, men visar intresse Leker-startar långsamt men blir aktiv Leker aktivt, startar snabbt Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
9b.
LEK 2
Gripande
Griper ej Griper ej direkt, nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet
10
SKOTT
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan oberörd Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykt-tendenser/avstår skott